CONDICIONS I AVÍS LEGAL

Aquest document és de lectura OBLIGATÒRIA per entrar a Ereza Translations. Pitjant a Entrar a la pàgina anterior doneu a entendre que heu llegit i acceptat les condicions.

AVÍS LEGAL:

1.- Aquest lloc web, Ereza Translations, es crea en virtut de l'article 20.1 de la Constitució espanyola, el qual no té interès lucratiu per als seus propietaris.

2.- Ereza Translations no és el lloc oficial de cap marca, ni servei tècnica, no està afiliat a cap empresa, marca o grup, ni els representa.

3.- Com a norma general aquest lloc web contindrà la labor realitzada pels seus membres, traduccions de jocs i de programari, així com també utilitats de traducció. Respecte a la resta de materials al nostre espai, han estat recopilats de llocs públics, de lliure accés i en els que s'indicava la llibertat de distribució dels esmentats objectes, tenint l'íntima creença que es tracta de materials de lliure disposició i enquadrats en la legalitat.

4.- Declarem i avisem que quant a les obres que realitzem en guardem els drets d'autor atorgats pels articles 1.3 de la Directiva 91/255 CEE del 14 de maig de 1991 (respecte als programes) i l'article 11.1 LPI (amb referència a la propietat i drets d'autor en general), ja que el nostre treball és una obra de creació humana. A la vegada, indiquem que el disseny, les fonts, les obres exposades, etc. utilitzades en aquest lloc web quedem sotmesos als Drets d'autor i sota Copyright, reservant-se per tal virtut tots els drets i prohibint-se'n la seva reproducció total o parcial.

5.- En aquest mateix sentit cal dir que les nostres obres de traducció, per les seves característiques, no poden ser considerades com a obres derivades ja que en tot moment les traduccions es realitzen de manera lliure i amb l'ajut de la imaginació, donant-se com a resultat final una obra nova a la qual s'atorguen tots els drets d'autor de la LPI i que no deu res a la d'origen. Basant aquest criteri en la sentència del Tribunal Suprem del 30 de gener de 1996, RAJ 1996, número 540.

6.- Ereza Translations no és ni pot ser considerat un lloc warez, gamez, hacker, etc. No recolzem els actes il·lícits i en especial refusem la pirateria informàtica i la realització de còpies il·legals.

7.- Totes les imatges, marques, abreviatures, etc. pertanyen als seus respectius propietaris i nosaltres només en fem ús en qualitat de cita i/o com a expressió d'actualitat, tal i com autoritzen els articles 32 i 33 LPI Article 32. Cites i ressenyes.

CONDICIONS:

1.- Vós declareu entrar a Ereza Translations i usar els nostres serveis de manera conscient, lliure i de bona voluntat. Prometent respectar la integritat d'aquest lloc i no utilitzar els nostres treballs amb finalitats il·lícites ni lucratives. A la vegada, jureu que no emprareu aquest lloc web com a plataforma per a la comissió d'actes contraris a les lleis i respectareu les lleis per les quals quedeu obligat i les d'Espanya.

2.- Us queda prohibit emprar els programes o informacions continguts en Ereza Translations amb la finalitat d'obtenir beneficis en general i en especial econòmics, ja sigui per la seva venda directa o per la venda d'objectes en els quals s'hagin emprat de qualsevol manera o mode els materials continguts en aquest lloc web.

3.- Vós sou l'únic responsable dels vostres actes, i a causa d'això, en cap cas ni circumstància podran ser responsabilitzats els propietaris i col·laboradors d'Ereza Translations, ni per vós, ni per altres persones o entitats, ni directament ni indirectament, de l'ús desviat, incorrecte i/o il·lícit de la informació i programes continguts en aquest lloc web.

4.- Es posa en el vostre coneixement que per a l'ús i gaudi de certes seccions d'aquest lloc web (Ereza Translations), vós haureu de tenir en propietat els jocs, ja que ertes seccions van destinades a facilitar l'efectiu compliment dels drets recollits en l'article 31 RD/ 1/1996 pel qual s'aprova el text refós per la Llei de Propietat Intel·lectual (LPI) en especial referència a l'article 31.2 LPI, i en concordança amb l'expressat en l'article 100.2 d'aquesta mateixa llei. No podent entendre's per vós que us facilitem els medis per a realitzar còpies il·legals. INFORMANT-VOS que en Ereza Translations, de tenir coneixement de la realització d'actes il·lícits, en especial de pirateria, informarem inexorablement a les autoritats competents. Informant-vos que la realització de còpies il·legals està penada per l'article 270 CP.

5.- Vós accepteu que davant de qualsevol controvèrsia amb Ereza Translations, amb els seus propietaris i/o amb els col·laboradors, només s'admeten com a vàlids tribunals espanyols, en concret vós us comprometeu a què només podreu emprendre accions judicials o legals en els òrgans judicials que corresponguin per veïnatge a la dels webmaster i col·laboradors. Admetent que aquest seran els únics òrgans judicials davant els quals vós podreu recórrer, refusant amb això a qualsevol altre dret que vós posseďu en aquest sentit.

6.- Accepteu sense condicions el dret de prohibició d'entrada a aquest lloc web, Ereza Translations, que els propietaris i col·laboradors tenen i a la vegada es reserven e dret de prohibir l'ús de qualsevol programa i/o informació, en concordança amb els drets d'autor atorgats per l'article 14 LPI.

7.- Vós, en cas d'acceptació d'aquest avís legal i de la resta existent en l'interior, us comprometeu (entenent-se una vegada llegits i compresos), a que l'esmentada acceptació serà plena i lliure, informant-vos que les entrades condicionades o parcials queden prohibides. I enteneu que amb l'esmentada acceptació quedeu vinculat contractualment amb aquest lloc web i amb els seus propietaris.

DECLAREM:

Per últim aprofitem l'ocasió per declarar que els propietaris d'Ereza Translations es mostren en una postura del tot contrària a qualsevol acte contrari a Dret i especial referència a la pirateria. En cap cas recolzem les esmentades pràctiques ni acceptem ni acceptarem que el nostre lloc sigui emprat com a plataforma per a la comissió d'actes il·lícits de cap caràcter i denotem el nostre interès i desig de complir estrictament amb les lleis del nostre país i les imposades des de l'Ordenament Jurídic Internacional.

© 2000-2003 Ereza Translations Team. Tots els drets reservats.